مهندس روح اله خورشیدوند

  • سمت مدیر عامل
  • تخصص برنامه ریزی، استراتژی ، راهبری ، مدیریت
  • تجربه 25+ سال
  • مدرک تحصیلی   کارشناسی مهندسی عمران ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک ، کارشناسی حسابداری ، کارشناسی ارشد مدیریت مالی 

 

تجربه شخصی

مدیر خوب می داند که هیچ نتیجه ی مطلوبی هیچ گاه به دست نخواهد آمد.افراد بشر هیچ گاه نمی توانند به اقدامی مفید مبادرت ورزند و به عملی مشترک دست زنند، مگر اینکه یکی از میان آنان برخاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوی هدف مشترک رهبری کند. نخستین ویژگی مورد نیاز یک مدیر، داشتن اراده است.باید گفت که چه در درون شرکتها و چه در روابط بین افراد، مدیریت از هر چیزی مهمتر است.

مهارتهای حرفه ای

مهندسی
100%
توسعه
100%
برنامه ریزی
100%
مدیریت مالی
100%

مشتری ماندگار بانک ملی در سال 1401

روح اله خورشیدوند

مشتری ماندگار بانک ملی در سال 1400

روح اله خورشیدوند

مشتری ماندگار بانک ملی در سال 1401

روح اله خورشیدوند

مشتری ماندگار بانک ملی در سال 1401

روح اله خورشیدوند

مشتری برتر بانک صادرات ایران سال 1401

روح اله خورشیدوند
X