مهندس روح اله خورشیدوند

  • سمت مدیر عامل
  • تخصص برنامه ریزی، استراتژی ، راهبری ، مدیریت
  • تجربه 25+ سال
  • مدرک تحصیلی   کارشناسی مهندسی عمران ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک ، کارشناسی حسابداری ، کارشناسی ارشد مدیریت مالی 

 

تجربه شخصی

مدیر خوب می داند که هیچ نتیجه ی مطلوبی هیچ گاه به دست نخواهد آمد.افراد بشر هیچ گاه نمی توانند به اقدامی مفید مبادرت ورزند و به عملی مشترک دست زنند، مگر اینکه یکی از میان آنان برخاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوی هدف مشترک رهبری کند. نخستین ویژگی مورد نیاز یک مدیر، داشتن اراده است.باید گفت که چه در درون شرکتها و چه در روابط بین افراد، مدیریت از هر چیزی مهمتر است.

مهارتهای حرفه ای

مهندسی
100%
توسعه
100%
برنامه ریزی
100%
مدیریت مالی
100%

مشتری ماندگار بانک ملی در سال 1400

روح اله خورشیدوند
X