• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1365/12/14
  • کارفرما سازمان صنایع دفاع
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

نصب قطعات پیش ساخته بتنی

اتصال قطعات با اجرای بتن درجا

احداث ورودیهای لازم و ایزولاسیون اجرای بتن مگر جهت جلوگیری از رانش خاک

نصب دودکش ها

اجرای دال بتنی بین خاکریزهای روی پناهگاه

X