• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1372/12/23
  • کارفرما دانشگاه شهید بهشتی
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل احداث استان تهران - تهران

احداث کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی 

کارفرما : دانشگاه شهید بهشتی

وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

نشا
نشا
نشا
نشا
X