• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1372/12/23
  • کارفرما دانشگاه شهید بهشتی
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل احداث استان تهران - تهران

شرح پروژه :

ساخت و نصب اسکلت، اجرای سفت کاری و نازک کاری

X