• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1370/12/13
  • کارفرما سازمان صنایع دفاع
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

خاکبرداری

بتن ریزی

 کارهای فلزی و قالب بندی

X