• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1380/06/12
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل احداث تهران

شرح پروژه :

مدرسه 20 کلاسه معصومیه شرافت

X