• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1362/02/20
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل احداث تهران

احداث مدرسه 20 کلاسه فاطمیه

احداث ساختمان اصلی، احداث سرویس بهداشتی، دیوار کشی و محوطه سازی

کارفرما : شهرداری منطقه دو تهران

وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
X