• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1362/02/20
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل احداث تهران

شرح پروژه :

احداث ساختمان اصلی، احداث سرویس بهداشتی، دیوار کشی و محوطه سازی

X