• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1359/12/25
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

مدرسه 15 کلاسه واقع در زمین نوربخش

X