• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1383/12/26
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل احداث تهران

شرح پروژه :

مدرسه 15 کلاسه سمیه منطقه 16

X