• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه سال 1401
  • کارفرما شهرداری منطقه دو تهران
  • محل اجرا تهران
  • درصد پیشرفت 20 درصد

عملیات پایدار سازی تراشه های واقع در پارک پرواز و نهج البلاغه

عملیات پایدار سازی تراشه های واقع در پارک پرواز و نهج البلاغه

کارفرما : شهرداری منطقه دو تهران

وضعیت پروژه : درحال اجرا

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
X