• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه سال 1401
  • کارفرما شهرداری منطقه دو تهران
  • محل اجرا تهران
  • درصد پیشرفت 20 درصد
X