• اطلاعات پروژه
  • تاریخ 20 ژوئن 2020
  • کارفرما شهرداری کرج
  • محل اجرا کرج
  • درصد پیشرفت 100 درصد
X