• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه
  • کارفرما پتروشیمی کاسپین
  • درصد پیشرفت 100 درصد
X