• پروژه اپوکسی پهته جنوب شرق تهران
  • شروع پروژه 1401/04/01
  • محل احداث تهران
  • کارفرما شهرداری تهارن
X