• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1365/11/16
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

سالن غذاخوری شهید شمسی پور

X