• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه سال 1401
  • کارفرما شرکت بیمه ایران
  • درصد پیشرفت پروژه 60 درصد
  • محل احداث استان کرمانشاه ، جوانرود
X