• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه سال 1401
  • کارفرما شرکت بیمه ایران
  • درصد پیشرفت پروژه خاتمه یافته
  • محل احداث استان کرمانشاه ، جوانرود

پروژه احداث ساختمان مرکزی بیمه ایران شعبه شهرستان جوانرود

پروژه احداث ساختمان مرکزی بیمه ایران شعبه جوانرود 

کارفرما : شرکت بیمه ایران 

تاریخ شروع پروژه : 1401 

درصد پیشرفت پروژه : 60 درصد 

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

بیمه ایران جوانرود
بیمه ایران جوانرود
بیمه ایران جوانرود
بیمه ایران جوانرود
بیمه ایران جوانرود
بیمه ایران جوانرود
بیمه ایران جوانرود
بیمه ایران جوانرود
بیمه ایران جوانرود
بیمه ایران جوانرود
X