• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1383/06/18
  • کارفرما دانشگاه شهید بهشتی
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل احداث تهران

شرح پروژه :

اجرای عملیات ساختمانی ، تاسیسات الکتریکی ، مکانیکی دانشگاه شهید بهشتی

X