• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه سال 1402
  • کارفرما داشنگاه تهران
  • محل احداث داشنگاه تهران

عملیات تهیه مصالح و احداث استخر شماره 2 دانشگاه تهران 

عملیات تهیه مصالح و احداث استخر شماره 2 دنشگاه تهران 

کارفرما : دانشگاه تهران 

محل احداث : تهران – دانشگاه تهران 

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

استخر قهرمانی زنجان
استخر قهرمانی زنجان
استخر قهرمانی زنجان
استخر قهرمانی زنجان
استخر قهرمانی زنجان
استخر قهرمانی زنجان
X