• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1388
  • کارفرما اداره کل نو سازی مدارس
  • درصد پیشرفت 100 درصد
X