• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1381/08/12
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل احداث تهران

تخریب و بازسازی مدرسه 20 کلاسه شایستگان

تخرب و بازسازی مدرسه 20 کلاسه شایستگان

کارفرما : سازمان نو سازی مدارس

وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

نشا
نشا
نشا
نشا
X