• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه
  • کارفرما ایران خودرو
  • محل اجرا تهران
  • درصد پیشرفت در حال اجرا

بازسازی سوله بدنه سازی K125 ایرانخودرو

بازسازی سوله بدنه سازی K125 ایرانخودرو

کارفرما : ایرانخودرو

وضعیت پروژه : درحال اجرا

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
X