• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه
  • کارفرما ایران خودرو
  • محل اجرا تهران
  • درصد پیشرفت در حال اجرا
X