• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1400/08/21
  • کارفرما اداره کل ورزش و جوانان
  • درصد پیشرفت پروژه خاتمه یاخته
  • محل اجرا زنجان

احداث استخر قهرمانی زنجان

نام پروژه : احداث استخر قهرمانی زنجان

کارفرما : اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان 

محل اجرا : استان زنجان 

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

استخر قهرمانی زنجان
استخر قهرمانی زنجان
استخر قهرمانی زنجان
استخر قهرمانی زنجان
استخر قهرمانی زنجان
استخر قهرمانی زنجان
X