• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1400/08/21
  • کارفرما اداره کل ورزش و جوانان
  • درصد پیشرفت پروژه 40 درصد
  • محل اجرا تهران
X