• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1362/02/20
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

اجرای کلیه عملیات سیویل

 تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان

 تکمیل موتورخانه

کانال کشی ساختمان اصلی و اجرای تاسیسات

X