• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1367/08/01
  • کارفرما سازمان صنایع دفاع
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

گودبرداری

 آرماتوربندی

 بتن ریزی و آجر چینی کانال آدم رو به همراه نصب دستک ها

X