• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1360/08/21
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

احداث ساختمان اصلی

احداث سرویس بهداشتی

دیوار کشی و محوطه سازی

X