• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1363/12/04
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

 دیوار کشی دو رو نما : 315 متر

طول دیوارکشی یک رو نما : 110 متر

طول سرایداری : 72.90 متر

X