• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1366/10/01
  • کارفرما سازمان صنایع دفاع
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

اجرای فونداسیون

 دیوار چینی

کفسازی و نازک کاری سوله ها

X