• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1368/08/04
  • کارفرما سازمان صنایع دفاع
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

اجرای کانال کنی ، لوله گذاری شبکه فاضلاب ، نصب دریچه ها ، بتن ریزی،آرماتوربندی و آجرچینی

X