• اطلاعات پروژه
  • تاریخ
  • کارفرما شهرداری کرج
  • محل اجرا کرج
  • درصد پیشرفت 20 درصد
X