• اطلاعات پروژه
  • تاریخ
  • کارفرما شهرداری کرج
  • محل اجرا کرج
  • درصد پیشرفت 20 درصد

احداث سوله ورزشی شهرداری کرج

احداث سوله مدیریت بحران

کارفرما : شهرداری کرج

وضعیت پروژه : در حال اجرا 

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
X