• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1366/06/28
  • کارفرما سازمان صنایع دفاع
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد

شرح پروژه :

اجرای فونداسیون

 دیوار چینی

 کفسازی و نازک کاری سوله ها

X