• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1360/08/21
  • کارفرما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
  • درصد پیشرفت پروژه 40 درصد
  • محل اجرا جیرفت
X