• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه سال 1400
  • کارفرما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
  • درصد پیشرفت پروژه 40 درصد
  • محل اجرا جیرفت

احداث ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جیرفت  

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
X