• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1401
  • کارفرما شرکت نوسازی اراضی عباس آباد
  • محل اجرا تهران
  • درصد پیشرفت در حال اجرا

احداث ساختمان خانه موسیقی تهران

نام پروژه

احداث ساختمان خانه موسیقی تهران 

کارفرما : شرکت نوسازی اراضی عباس آباد 

محل اجرا : استان تهران – شهر تهران 

درصد پیشرفت 60 درصد 

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

خانه موسیقی
خانه موسیقی
خانه موسیقی
خانه موسیقی
خانه موسیقی
خانه موسیقی
خانه موسیقی
خانه موسیقی
X