• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1401
  • کارفرما شرکت نوسازی اراضی عباس آباد
  • محل اجرا تهران
  • درصد پیشرفت در حال اجرا
X