• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1362/06/12
  • کارفرما اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

شامل کلیه عملیات ساختمانی و تاسیساتی طبق نقشه ها و مشخصات فنی

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

X