• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1372/05/17
  • کارفرما دانشگاه شهید بهشتی
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران
X