• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1372/05/17
  • کارفرما دانشگاه شهید بهشتی
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

احداث زیرساخت و شبکه آبیاری و آبرسانی دانشگاه شهید بهشتی

احداث زیرساخت و شبکه آبیاری و آبرسانی دانشگاه شهید بهشتی

کارفرما : دانشگاه شهید بهشتی

وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

نشا
نشا
نشا
X