• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه
  • کارفرما شهرداری اراک
  • محل اجرا اراک
  • درصد پیشرفت در حال اجرا

احداث رود کنار گردو فاز یک

احداث رود کنار گردو فاز یک

کارفرما : شهرداری اراک 

وضعیت پروژه : در حال اجرا 

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
X