• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه
  • کارفرما شهرداری اراک
  • محل اجرا اراک
  • درصد پیشرفت در حال اجرا

احداث فاز دو رود کنار گردو اراک

پروژه احداث فاز دوم کنارگذر رود گردو

کارفرما : شهرداری اراک

تاریخ شروع پروژه : 1401

وضعیت : در حال اجرا

سایر پروژه ها

شرکت خرم راه ماهان

نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
X