فاطمه خورشیدوند

نائب رئیس هیئت مدیره

میلاد جعفری

عضو هیئت مدیره

آیت خورشیدوند

عضو هیئت مدیره

امید صمدی واقفی

مهندس ارشد

کمال اسکندری

عضو هیئت مدیره

میثم جعفری

عضو هیئت مدیره
X