روح اله خورشیدوند
مهندس روح اله خورشیدوند

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

فاطمه خورشیدوند

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس میلاد جعفری

عضو هیئت مدیره

X