متن سربرگ خود را وارد کنید

در شرکت نشا ، ارزش‌ها و اصول اخلاقی که در مورد کارکنان ما درنظر گرفته می‌شوند، در مورد تامین‌کنندگان و پیمانکاران فرعی ما نیز درنظر گرفته می‌شوند. این موارد شامل صداقت، انصاف، تخصص، تعهد، احترام به حقوق و مسئولیت‌پذیری در کلیه امور است.

تامین‌کنندگان و پیمانکاران فرعی ما بخش مهمی از ارزش‌های گروه را نمایندگی می‌کنند و نقش مهمی در رشد و عملکرد ما ایفا می‌کنند. به‌این‌ترتیب، ما آنها را با وسواس و دقت‌نظر انتخاب می‌کنیم و برای ارائه خدمات باکیفیت به کارفرمایان خود، به تامین‌کنندگان و پیمانکاران فرعی درجه یک نیاز داریم و به چیزی کمتر از برتری و ممتاز‌بودن، رضایت نمی‌دهیم.

شرکت نشا به شیوه‌های بازار منصفانه (Fair Marketplace Practices) متعهد است و تامین‌کنندگان کالا و خدمات را براساس معیارهایی انتخاب می‌کند که فرآیند انتخاب تمام‌و‌کمال و رقابتی را تضمین می‌کنند: کیفیت، قیمت، خدمات و تمامی “ارزش”‌های شرکت نشا .

برای جلوگیری از فساد، پیشنهاد یا پذیرش وجه‌های بی‌جا یا ارائه مزایای غیرموجه، مستقیم یا از طریق شخص ثالث، توسط هر شخصی به منظور تحت‌تاثیر قرار‌دادن رفتارها و تصمیمات یا تاثیرگذاری بر نتیجه مذاکرات و قراردادها، در شرکت نشا  رسما ممنوع است.

در سطح بین‌المللی، تمامی قراردادها و تفاهم‌نامه‌های مشارکتی که توسطشرکت نشا  منعقد می‌گردند، شامل بندهایی می‌باشند که همه طرف‌ها را ملزم به رعایت مقررات ضد‌فساد، اعلام‌شده توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، می‌نمایند.

X